Våra projekt

Vi är oerhört nöjda med er träffsäkerhet vad gäller såväl kompetens, dialog som engagemang. Mycket glada över att ha er med i projekten!

Rebecca Wennermark, projekteringsledare WeGroup AB
Bostäder och skola
Borås

Bostäder och skola

I fina Öresjö Ängar ett stenkast från Öresjö planeras detaljplan för uppförande av ca 350 lägenheter i flerbostadshus och ca 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus, samt framtida skolområde. Projektet innefattar upprättande av förfrågningsunderlag för mark/landskap och VA i exploateringsområdet Öresjö Ängar. I projekteringen innefattas även inmätning, kontroll massballans som underlag till projekteringen.

Bostadsområde
Fristad

Bostadsområde

Sjönära radhus och villor i västra delen av Fristad tätort cirka 12 km norr om Borås centrum Projektet innefattar upprättande av bygghandlingar för ledningsprojektering VA för området.

Bostadsområde
Borås

Bostadsområde

Projekt Björflokan är fördelat på fyra huskroppar med drygt 300 lägenheter, förskola, butiker samt parkeringshus. Projektet innefattar upprättande av ramhandling och bygghandlingar för mark och Yttre-VA inom bostadsområdet. I nära kontakt med markentreprenören tas handlingar fram inför projektstart.

Exploateringsområde
Kyrkesund

Exploateringsområde

Härön är en ö precis utanför Kyrkesund på Tjörn i Bohuslän. På denna fantastiska ö planeras byggnation av 18 friliggande villor och bostadsrätter. Projektet innefattar upprättande av förfrågningsunderlag för mark och VA inom exploateringsområdet. I projekteringen innefattas även inmätning, kontroll massballans som underlag till projekteringen.

Bostäder
Skövde

Bostäder

Bostadsbolag ska uppföra 16 nya radhus i Skövdes nyaste stadsdel, Trädgårdsstaden. Vi tar fram bygglovshandlingar och bygghandlingar för mark och yttre VA.

Exploateringsområde
Ytterby

Exploateringsområde

Upprättande av bygghandlingar för mark och Yttre-VA. I projektet Brf Bohus Ängar byggs i första etapp 51 bostadslägenheter fördelat på 3 hus mitt i Nordtag/Ytterby.

Utebad
Fritsla

Utebad

Upprustning av Kungabersbadet i Marks Kommun. Ny dagvattenhantering samt ny markplanering i samband med uppförande av ny servicebyggnad.

Bollplan
Prästboda

Bollplan

Modernisering av befintlig bollplan, innefattande ny anslutningsväg, parkering samt nytt konstgräs. Framtagande av kompletta bygghandlingar.

Nybyggnadsprojekt
Alingsås

Nybyggnadsprojekt

För bostadsbolag i Göteborg upprättar vi ett förfrågningsunderlag för mark gällande innergård samt parkeringsytor.

Brf radhus
Ystad

Brf radhus

Framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad gällande 17 st enplans brf radhus.

Ny förskola och skola
Ystad

Ny förskola och skola

För exploatör i Ystad upprättar vi bygghandlingar i en totalentreprenad för yttre-va och mark.

Badhusprojekt
Kiruna

Badhusprojekt

Inviatech projekterar både mark och VA i ett EPCM projekt, samt upprättar kompletta handlingar när Kiruna flyttar staden.

Nytt bilskadecenter
Borås

Nytt bilskadecenter

Samverkansprojekt där vi ansvarar för projektering i teknikområdena mark och VA på Viared Västra i Borås.

Bostadsprojekt
Borås

Bostadsprojekt

För bostadsexploatör i Borås upprättar vi bygghandlingar för yttre-va samt höjdsättning mark.

Generationskoncept
Ronneby

Generationskoncept

Gestaltning av äldreboende i kombination med förskola. Förhandsbesked, bygglovshandlingar samt förfrågningsunderlag.

Ledningsomläggningar
Mälarbanan, Huvudsta-Spånga

Ledningsomläggningar

Som underkonsult arbetar Bill Gustafsson som projekteringsledare för samtliga tekniker i projektet. Vi bistår även med VA-projektör för arbetet med ledningsomläggningar i förstudier, förprojektering och detaljprojektering.

Återvinningscentral
Mölndal

Återvinningscentral

Framtagande av bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag. Konsultation och exploateringsstöd samt gestaltning och detaljprojektering av mark och gata för ny mottagningshall vid befintlig ÅVC.

Logistikterminal
Rosersberg

Logistikterminal

Framtagande av förfrågningsunderlag. Konsultation och projektering av mark, gata och yttre-VA för ny lagerbyggnad. Totalt berörd markyta ca 19 100 m².

Bostadsprojekt
Falköping

Bostadsprojekt

Framtagande av bygghandling. Konsultation och projektering av mark, gata och yttre-VA för nybyggnad av flerbostadshus i två huskroppar med totalt 73 lägenheter.

Inmätning, nybyggnation bostäder
Ulricehamn

Inmätning, nybyggnation bostäder

Bostadsområde i Ulricehamn. Inmätning och triangulering av befintliga förhållanden.

Bostadsområde Bresshammar, Mark, Landskap och VA
Strängnäs

Bostadsområde Bresshammar, Mark, Landskap och VA

Exploateringsområde nybyggnation 15 st kedjehus i Strängnäs kommun. Upprättar förfrågningsunderlag för totalentreprenad med tillhörande ritningar.

Nybyggnation lägenheter
Borås

Nybyggnation lägenheter

Upprättar bygghandling för Mark- och VA anläggning. Nytt hyreshus i befintligt bostadsområde för kund i Borås.

Havsnära bodar

Havsnära bodar

Mark- och VA-projektering för nybyggnation av verksamhetslokaler.

Nyanläggning, Kommunalt VA

Nyanläggning, Kommunalt VA

VA-projektering av allmänna VA-ledningar inom ny detaljplan.

Exploatering, nybyggnation – Bostadsområde

Exploatering, nybyggnation - Bostadsområde

Mark- och VA-projektering i form av markplanering, höjdsättning och färdigt ytskikt, samt projektering av Yttre-VA. Omfattning, 6 stycken villor.

Projekt och byggledning, förläggning av ytligt förlagda ledningar

Projekt och byggledning, förläggning av ytligt förlagda ledningar

Samordning och byggledning av utbyggnad av ytligt förlagda ledningar i nära samarbete ihop med kommun. Omfattning, 4,2 km spill och dricksvattenledning.

Bostadsgård

Bostadsgård

Ny gestaltning samt schakt och dräneringsarbeten för en bostadsrättsförening. Komplett bygghandlingsprojektering utförandeentrepreand samt byggledning.

Industri- och exploateringsområde

Industri- och exploateringsområde

Mark- och VA-projektering för nybyggnation av en industritomt. Projektstorlek 35,000 m2. Projektet innefattade även körspårssimuleringar, dagvattenutredning och utredningar för ytoptimering av fastigheten.