Expertområden

Vi erbjuder helhetslösningar inom VA, landskap, väg och gata och våra experter arbetar med all slags projektering för kommersiella-, bostads- och industriområden. Vi genomför förstudier, utredningar, projektering och tar fram tidiga skisser till bygghandlingar och kompletta förfrågningsunderlag. Tack vare vår breda kompetens kan vi erbjuda kunskap och erfarenhet från många kompetensområden.
inviatech_bild_va-teknik_2
VA-teknik
Mer information
inviatech_bild_liten_kontor_kvinna_man_ipad
Om oss

Vi är ett team av arkitekter, ingenjörer och specialister.

Läs mer »

inviatech_bild_varaprojekt_liten
Våra projekt

Aktuella projekt och samarbetspartners.

Läs mer »

inviatech_bild_liten_kontor_medarbetare_lunchrast
Jobba med oss

Vill du hjälpa till att förenkla människors liv?

Läs mer »

Vi dimensionerar och utformar kostnadseffektiva och hållbara VA-system samt dagvattenhantering för såväl större vägprojekt som mindre gator.

 

Vår kompetens sträcker sig från tidiga skeden som exempelvis dagvattenutredningar till bygghandlingar och förfrågningsunderlag. Med vår samlade kompetens säkerställer vi en miljövänlig, långsiktig och effektiv vattenhantering som vi har förståelse och kompetens för framtida klimatförändringar och tittar hela tiden på nya effektiva lösningar som kan möta och förebygga dessa förändringar.

 

Genom modellering och ledningssamordning skapar vi bilder av ledningsnätens nuvarande funktion och se vilken effekt planerade åtgärder kommer att få.

Dagvattenhantering

VA-projektering

VA-utredningar

Ledningsteknik

Ledningssamordning

inviatech_bild_markochlandskap_2
Mark och landskap

Landskap och mark spänner över ett brett spektrum av uppgifter inom många olika områden och i olika skala. Vi arbetar med allt från tidiga skeden med utredning, skissarbete och gestaltning till projektering med samordningsmodeller genom 3D-projektering. Detta ger oss en möjlighet att skapa kompletta helhetslösningar. Vi är delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt såväl offentliga som privata miljöer.

 

En kompetent projektering ger förutsättningar för en snabb och smidig upphandlings- och byggprocess. Det innebär i sin tur affärsmässiga fördelar och en genomtänkt slutlig lösning. Inviatechs experter har stor erfarenhet av projektering för olika typer av anläggningar – från idéstudie till färdig bygghandling.

Bostadsgårdar

Industri- och företagsområden

Parker

Skol- och förskolegårdar

Vårdmiljöer

inviatech_bild_vagochgata_2
Väg och gata

Vi arbetar inom infrastruktur och anläggning i ett projekts alla faser. Våra uppdrag spänner från idé till förverkligande av allt från större vägar till mindre lokalgator i bostads- och industriområden.

 

Vi använder oss i allt fler projekt av full 3D-projektering och BIM-samordning, då detta efterfrågas allt mer som ett viktigt hjälpmedel av våra kunder.

Väg-och gata

Stadsanalys

Körsimuleringar

Tillgänglighetsanalys

inviatech_bild_byggarbetsplats_man_ritning
Projekt- och byggledning

Vi på Inviatech kan med kompetens och kreativitet kunna se alternativ och förbättringar både inom ekonomi och tekniska lösningar ger på sikt en bättre projekt- och byggledning.

 

Vi tar ansvar för att ditt projekt genomförs med rätt kvalitet och ekonomi på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt.

 

Vi hjälper gärna till med det administrativa arbetet och ser tydlig dokumentation som en viktig del i ett lyckat resultat. Kontakter med myndigheter och andra intressenter är en del av detta. Att leda projekt kan ske i olika skeden, vi finns där både i projekterings- och byggskedet. Uppdragen varierar men återfinns främst inom mark- och anläggnings­sektorn. Vi kan ta ett helhetsansvar eller vara en del av ett projekt.

 

Projekteringsfasen är en kreativ och viktig process där vi tillsammans lägger grunden för ett lyckat slutresultat. Alla större byggprojekt föregås av en omfattande projektering då anläggningens utformning och funktion planeras och förbereds. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt för varje kund och projekt så är också projekteringen unik. Effektiv projekteringsledning handlar om att leda, styra, strukturera och samordna samtliga aktörers arbete och intressen under projekteringen. Vi samordnar kommunikationen mellan projektets intressenter och leder projekteringen.

BAS-P/U

Kontrollansvarig

Byggledning

Fastighetsutveckling

Kalkyler

Projekteringsledning

Projektledning

Tidiga skeden

Uppdragsledning

road-works, surveying and rock-blasting industry
Mätteknik

Exakt och tillförlitlig position är en grundförutsättning för geoinformation. Inviatech levererar tjänster med hög noggrannhet och kvalitet även inom mätningsteknik och erbjuder lösningar som är funktionella och kostnadseffektiva. Vi stöttar upp hela vägen – från planering och projektering till uppföljning och förvaltning. Mätningstjänster hos Inviatech med modern utrustning och effektiva produktionsmetoder garanterar konkurrenskraftiga och kompetenta lösningar för kunder i alla mätnings- och kartläggningsprojekt.

 

Vill du ha full kontroll på ditt projekt före, under och efter projektet? Välkommen att höra av dig till oss, vi återkommer så snart som möjligt!

Projekteringsinmätning

Kontrollmätning

Lägeskontroll

Massbalans/Volymberäkningar

Höjdsättning

Utsättning

Ledningskartering

inviatech_logo_vit_text
Kontakt

Inviatech AB

Norra Ågatan 26C

431 35 Mölndal

 

hej@inviatech.se

0705-902005

Inviatech AB © 2018